PRIVACYBELEID
Geüpdatet op 27/04/2020

 1. Partijen en voorwerp
  Klaartje Busselot (hierna ” Klaartje Busselot” of de
  “Verwerkingsverantwoordelijke”)
  Kiekenborrestraat 2C, 9470 Denderleeuw
  KBO/BTW: BE 0682.596.423.
  E-Mail: info@klaartjebusselot.be
  Telefoon: 0486712413
  Klaartje Busselot stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op
  transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende
  adres: www.klaartjebusselot.be, (hierna de “Site”), de wijze waarop
  persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Klaartje Busselot.
  De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een
  rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.
  Als zodanig, Klaartje Busselot bepaalt alle technische, juridische en organisatorische
  middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de
  gebruikers. Klaartje Busselot verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen
  om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in
  overeenstemming met de wet van 30 julie betreffede de bescherming van natuurlijke
  personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”)
  en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27
  april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
  verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
  en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Verordening”).
  Klaartje Busselot is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de
  persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt
  (hierna de “Onderaannemer”). In voorkomend geval, Klaartje Busselot verbindt zich
  ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met
  betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de
  verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de
  Verordening.
 2. Verwerking van persoonsgegevens
  Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de openbaarmaking van
  persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Klaartje Busselot, in
  2/10
  zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in
  naam en voor rekening van Klaartje Busselot opreden, gebeurt in overeenstemming
  met de Wet en de Verordening.
  Persoonsgegevens worden verwerkt door Klaartje Busselot, in overeenstemming met
  de hieronder vermelde doeleinden, via:
  het gebruik van cookies
  aankoopgegevens
 3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
  Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de
  verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en wel als volgt:
  Uitvoering van de aangeboden en overeengekomen diensten op de site te
  verzekeren
 4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt
  De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, dat
  Klaartje Busselot verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden
  en principes beschreven in dit Privacybeleid, de volgende persoonsgegevens:
  De informatie van de gebruikers die zij verstrekken voor contractuele doeleinden
  en om de goede uitvoering van wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken
 5. Toestemming
  Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij
  zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de
  verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze
  overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.
  Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de Gebruiker het
  vakje voor het privacybeleid in hypertext link heeft aangevinkt. Deze toestemming is
  een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site
  of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met
  Klaartje Busselot. Elke overeenkomst die Klaartje Busselot en een Gebruiker
  verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de
  Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.
  3/10
  De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in
  overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes,
  zijn/haar persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt die hij/zij op de Site of in
  verband met de diensten die worden aangeboden door Klaartje Busselot, voor de
  hierboven vermelde doeleinden.
  De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De
  intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis
  van de voorafgaande toestemming onverlet.
 6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers
  Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de Verordening en de Wet bewaart de
  Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs
  noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
  Deze duur is in alle gevallen korter dan: 1 jaar
 7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden
  Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers,
  onderaannemers of leveranciers van Klaartje Busselot die adequate garanties bieden
  voor de beveiliging van de gegevens en die samenwerken met Klaartje Busselot bij
  het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen
  onder het rechtstreekse gezag van Klaartje Busselot, en zijn met name
  verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.
  In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de
  gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Klaartje Busselot zorgt
  ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete
  en veilige manier verwerken.Dans l’hypothèse où les données seraient divulguées à
  des tiers à des fins de marketing direct ou de prospection, l’Utilisateur en sera
  préalablement informé pour qu’il exprime son consentement à l’utilisation de ces
  données personnels.
 8. Data Protection Officer (DPO)
  De volgende persoon wordt benoemd tot Functionaris voor gegevensbescherming of
  Data Protection Officer (hierna “DPO”): Klartje Busselot
  De rol van de DPO is te zorgen voor de correcte uitvoering van nationale en
  supranationale bepalingen inzake de verzameling en verwerking van
  4/10
  persoonsgegevens.
  U kunt als volgt contact opnemen met de DPO:
  info@klaartjebusselot.be
 9. Rechten van de Gebruikers
  De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te
  sturen naar het volgende adres: info@klaartjebusselot.be, of een brief per post,
  vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart aan het volgende adres:
  Kiekenborrestraat 2C, 9470 Denderleeuw
  a. Recht van toegang
  In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, Klaartje Busselot garandeert
  het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker
  heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:
  de betrokken categorieën persoonsgegevens;
  de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of
  zullen worden verstrekt, met name ontvangers gevestigd in derde landen of
  internationale organisaties;
  indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of,
  indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt
  vastgesteld;
  het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering,
  als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in
  dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede
  het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de
  betrokkene
  De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van
  de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden
  opgevraagd.
  Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres)
  indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik
  verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.
  De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de
  aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.
  b. Recht op rectificatie
  5/10
  Klaartje Busselot garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van
  persoonsgegevens aan de gebruiker.
  Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of
  irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker
  brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze
  niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden
  gericht aan Klaartje Busselot.
  Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke
  elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke
  rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk
  blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt
  de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom
  verzoekt.
  c. Recht op uitwissing
  De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde
  gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te
  verkrijgen.
  Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft
  gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de
  Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën
  en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen,
  om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens
  verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de
  verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke
  persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.
  De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke
  verwerking noodzakelijk is:
  de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;te
  voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van
  de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke
  ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening
  van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is
  opgedragen, uit te voeren;
  de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.
  Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke
  voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in
  kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de
  6/10
  verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel
  moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie
  over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.
  d. Recht om de verwerking te beperken
  De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn
  persoonsgegevens in de in artikel 19 van de Verordening genoemde gevallen.
  Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke
  elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke
  beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk
  blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de
  betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.
  e. Recht op gegevensportabiliteit
  In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om
  van Klaartje Busselot hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd,
  algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om
  deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder
  dat Klaartje Busselot dit verhinderd in de gevallen die voorzien zijn in de
  Verordening.
  Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op
  grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van
  de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te te laten overdragen, voor
  zover dit technisch mogelijk is.
  De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het
  recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die
  nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening
  van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
  Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van
  derden.
  f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming
  De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
  van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip
  van de automatisering van gegevens door Klaartje Busselot. In overeenstemming
  met artikel 21 van de Verordening, Klaartje Busselot zal geen persoonsgegevens
  meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking
  die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor
  7/10
  de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.
  Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de
  Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de
  hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met
  inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.
  Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op
  prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.
  g. Klachtrecht
  De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking
  van zijn persoonsgegevens door Klaartje Busselot aan de
  Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer
  informatie is te vinden op de website:
  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
  Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Tel. + 32 2 274 48 00
  Fax. + 32 2 274 48 35
  E-mail: contact@apd-gba.be
  De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van
  zijn woonplaats.
 10. Cookies
  De Site maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit
  maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van
  de Site en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies
  zijn opgenomen in dit artikel.
  a. Algemene principes
  Een “Cookie” is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de
  Gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de Site met het oog op een volgende
  verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.
  Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie Klaartje Busselot
  samenwerkt
  8/10
  Sommige van de cookies die gebruikt worden door Klaartje Busselot noodzakelijk zijn
  voor de goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de
  Gebruiker te verbeteren.
  De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen door zijn browser in te stellen.
  Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het
  beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.
  b. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden
  Verschillende soorten cookies worden gebruikt door Klaartje Busselot op de Site:
  Technische cookies: ze zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, maken
  de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de
  navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;
  Statistische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de
  Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de
  Website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag
  aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te
  verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant
  kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het Klaartje Busselot ook mogelijk om
  mogelijke bugs op de Website te identificeren en te corrigeren;
  Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site
  door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de
  gebruikersnaam of taal);
  Tracking cookies: Klaartje Busselot maakt gebruik van tracking cookies via
  Google Analytics, om de interactie van gebruikers met de inhoud van de Site te
  meten en anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken maken het
  Klaartje Busselot mogelijk om de Site te verbeteren. Google ondersteunt de
  uitleg van deze cookies op het volgende adres:
  http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/
  c. Bewaartermijn voor cookies
  Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken.
  De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en
  de opslagperiode zijn als volgt:
  ga 1 jaar
  d. Beheer van cookies
  Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij
  deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen.
  9/10
  Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving of
  kennisgeving ontvangen zodra een Website cookies gebruikt en zo beslissen of hij
  deze accepteert of weigert.
  Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijk
  niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Website zijn mogelijk niet of
  gedeeltelijk bruikbaar.
  Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen,
  kan hij/zij dit doen via de volgende link(s):
  Voor Gebruikers met een browser:
  Internet Explorer:
  http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
  Microsoft Edge:
  http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
  Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
  Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
  Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA
  Indien de Gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics cookies toe te staan,
  wordt hij of zij uitgenodigd om zijn of haar browser te configureren om dit te doen op
  de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 11. Beperking van de aansprakelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke
  De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet gelinkt zijn
  aan Klaartje Busselot. De inhoud van deze sites en de naleving van de Wet en de
  Verordening vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Klaartje Busselot.
  De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming
  geven aan de minderjarige jonger dan 16 jaar om persoonlijke informatie of
  gegevens op de Site bekend te maken. Klaartje Busselot raadt personen die het
  ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten zeerste aan om een verantwoord
  en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De Verwerkingsverantwoordelijke
  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van
  persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier
  toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, noch
  voor onjuiste gegevens – met name wat betreft leeftijd – die door minderjarigen zijn
  ingevoerd. In geen geval worden persoonlijke gegevens verwerkt door de
  Verwerkingsverantwoordelijke indien de gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16
  jaar.
  10/10
  Klaartje Busselot is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van
  persoonsgegevens, met name als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na
  computeraanvallen.
 12. Veiligheid en beveiliging
  De Verwerkingsverantwoordelijke voert organisatorische en technische maatregelen
  uit om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van
  gegevens te waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de
  uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, de context en de doeleinden van de
  verwerking van persoonsgegevens.
  De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen
  de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.
 13. Wijziging van het Privacybeleid
  Klaartje Busselot behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te
  voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom
  verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van
  eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site
  worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te
  waarborgen.
 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal
  worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de
  maatschappelijke zetel van Klaartje Busselot.
 15. Contact
  Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker
  contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres:
  info@klaartjebusselot.be